RESMİ GAZETE

KOOPBİS SİSTEMİNE GİRİŞ VE ANASÖZLEŞME İNTİBAK SÜRELERİ 2 YIL UZATILDI

Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7511 Sayılı Kanun 29 Mayıs 2024 Tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

21/10/2021 Tarihinde değişen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun KOOPBİS Uygulamasıyla ilgili geçici 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Buna rağmen geçiş sürecinin tamamlanamadığının tespit edilmesi halinde Ticaret Bakanlığınca birer yıl olmak üzere iki defa daha süre uzatımı yapılabilir.” “Bu süre sona erinceye kadar kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları hakkında, 24’üncü ve ek 5’inci maddelerde yer alan KOOPBİS yükümlülüğüne aykırı davranmaları nedeniyle ek 2’nci maddenin birinci fıkrasının (1) ve (4) numaralı bentlerinde yer alan hükümler uygulanmaz.”

Buna göre 26.Nisan.2024 tarihinde süresi dolan KOOPBİS Sistemine yapılacak veri girişleri süresi için Ticaret Bakanlığına birer yıl olmak üzere iki defa uzatma yetkisi verilmiştir. Ayrıca Kanunun ek 2’nci maddesindeki Cezai Sorumluluğunun 1. Ve 4. Maddesi de uygulamadan kaldırılmıştır.

Ayrıca 29 Mayıs 2024 Tarihli Resmî Gazetede yayınlanan aynı kanunla, 1163 sayılı Kanunun geçici 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “üç” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre 26/10/2021 Tarihinde değişen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Kooperatifler ve üst kuruluşlarının anasözleşme intibaklarının süreleri de ekim ayından itibaren iki yıl daha uzatılmıştır. Kooperatifler Bakanlık Makamının 25.01.2024 tarihli ve E-98096904-205.02-11909329 sayılı Olur’u ile yürürlüğe konulan anasözleşme ile ilgili intibak işlemlerini 2026 yılı Ekim ayına kadar yapmaları gerekiyordu. Aynı şekilde onaylanması beklenen Bölge ve Merkez Birlik anasözleşmelerinin de iki yıl içinde intibaklarının yapılması gerekmektedir. Kanunun aynı maddesine göre bu süre içinde anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşlar dağılmış sayılacağından bu yıl genel kurulunu yapmış olan kooperatiflerden intibak yapmamış olanların mağdur duruma düşmemeleri için yapacakları ilk genel kurulda intibak yapmaları önemle duyurulur. 

 

Kanun değişikliği link:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240529-1.htm