TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ TEBLİĞ YAYINLANDI

ZİRAAT BANKASI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

                Tebliğ, 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tarihler dahil) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile tarım hayvancılığa verilen destekler.

Özellikli İndirim Kriterleri;

 Karar kapsamında kredilerden yararlanacak olan üreticiler, Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği ve küçükbaş hayvancılık konularında, belirtilen illerde faaliyet gösteren/gösterecek üreticiler öncelikli bölge yatırımı özellikli kriterinden faydalanacaklardır.

 • Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği için yatırım ve işletme kredilerinde
  • Standart faiz indirimi %50.
  • İlave olarak öncelikli bölge indirimi  %10.
  • Atıl işletme alımı için %10,
  • Yurtiçi hayvan alımında %10,
  • 40 yaş altı genç çiftçi için %10,
  • Kadın çiftçi için %10 

gibi ilaveler ile toplam faiz indirimi %100 olup kullanılacak kredi, sıfır faize kadar düşmekteir.

 • Damızlık düve yetiştiriciliği ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapacak bir çiftçi için başlangıç indirimi %75, 
 • Besilik hayvan yetiştiriciliğinde başlangıç faiz indirimi %50 den başlayarak,

 ilave indirimler ile faiz oranlarının %100’üne kaadar yatırımlar desteklenebilmektedir.

YEM BİTKİSİ EKİLİŞ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

                Yatırım seçeneklerinden yararlanmak için büyükbaş hayvancılıkta hayvan başına 1 dekar, küçükbaş hayvancılıkta ise 10 hayvan için 1 dekar yem bitkisi ekilişi ÇKS kayıtlı olma şartı bulunuyor. Süt sığırcılığında asgari yem bitkisi ekilişi sağmal hayvan sayısına göre belirlenecektir.

GENÇ ÇİFTÇİLER;

Bireysel başvurularda genç çiftçi indiriminden faydalanmak için başvuru tarihinde 41 yaşından gün alamamak gerekiyor. Tüzel kişiliklerde ise genç çiftçinin şirket ortaklığının %51 hissesine sahip olma şartı ile kredi süresince şirket ortaklığını devretmemesi gerekmektedir.

KADIN ÇİFTÇİLER;

Kadın çiftçi ilave indiriminden faydalanmak için gerçek kişilerde kadının kendi adına üretim yapıyor veya yapacak olması, tüzel kişiliklerde ise tıpkı genç çiftçide olduğu gibi %51 hisseye sahip olması gerekiyor.

SÜTÇÜ VE KOMBİNE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ;

Bu kapsamda kredi kullanacaklara 50 baş kapasite ile faaliyet gösteriyor veya 50 baş kapasiteli işletme kuracaklar ya da mevcut kapasitelerini 50 başa çıkaracaklar. yararlanabileceklerdir.

Mevcut hayvan ırkları aşağıda belirtilen ırklarla uyumlu olmalıdır.

Bu alanda alınacak sütçü ırklar; Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları, kombine ırklar ise; Montbeliard, Brown Swiss ve Simental ırkları olacaktır. Alınacak hayvanlar e-ıslah veri tabanına kayıtlı olmalıdır.

Bu kapsamda hayvan alımı haricinde barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı ve gübre yönetimi ile ilgili yatırımlara da kredi kullandırılacaktır.

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRCİLİĞİ;

Bu kapsamda yatırım yapacak çiftçilere yine sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde istenilen hayvan ırkları ve şartları yanında yurtiçinden işletmeye alınacak düvelerin ari işletmelerden alınma şartı getirilmiş. Alınacak hayvanlar 4 ay ile 13 ay yaş aralığında olması gerekiyor.

BÜYÜKBAŞ BESİCİLİK;

Diğerlerinde olduğu gibi besicilik işletmesinin de minimum kapasitesinin 50 baş olma şartı var. Yine diğer alanda verilen alet ve ekipmanlar için yatırım kredisi alınabilecek. İşletmeye alınacak hayvanların en fazla 20 aylık ve Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olma şartı aranacak.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK;

Bu alanda istenilen en az kapasite rakamları koyunda; en az 250 baş, keçide en az 100 baş, küçükbaş hayvan besiciliğinde ise; en az 250 baş kapasiteye sahip olmak ya da mevcut kapasitesini bu rakamlara çıkarmak şartı aranacaktır.

Küçükbaş hayvan temininde dişi hayvanlar için 6-24 ay arası, erkek hayvanlar ise en az 3 ay yaş şartı getirilmiş.

YEM BİTKİSİ KREDİSİ

Üreticilerin tek veya çok yıllık yem bitkisi ekilişlerine en az 10 dekar olmak üzere kredi verilecektir. Ayrıca bu kapsamda yapay çayır veya mera ekilişi içinde kredi kullandırılacaktır.

TARIM MAKİNELERİ VE TRAKTÖR ALIMI

Tebliğde çiftçilerin sabit süt sağım makinesi, tam otomatik süt sağım makinesi ve sabit güneş enerjisi sistemlerine yatırım kredisi verilecektir. Yeni veya 8 yaş altı olmak üzere traktör alımlarında da kredi kullandırılacaktır. Traktör kredisi alacak çiftçilerin bitkisel üretim, küçükbaş veya büyükbaş hayvancılık ile kanatlı hayvancılık kollarından en az biri ile faaliyet göstermesi şartı aranacaktır.

KOOPERATİF VE BİRLİKLER İÇİN TARIM MAKİNE PARKI

Tebliğ kapsamında 1163 sayılı tarımsal kalkınma kooperatifleri ile 5200 sayılı üretici birlikleri ortakları/üyeleri için ihtiyaç duyacakları toprak işleme, ekim, dikim, söküm, hasat vb. konularda tarım aletlerinin alımında düşük faizli kredi kullanabilecekler. Bu amaçla hizmet verilmesi öngörülen yerde mevcut potansiyel için gerekli traktör, biçerdöver, diğer hasat makineleri, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi, silaj paketleme makinesi, pulluk, patoz ve mibzer alımına yönelik yatırım kredileri bu kapsamda değerlendirilecektir.

KOOPERATİFLER VE BİRLİKLER

1) Karar kapsamında işletme ve/veya yatırım kredisi kullandırılacak tarımsal amaçlı kooperatiflerin asgari otuz ortaklı; üretici birliklerinin ise asgari on altı üyeli olması gerekmektedir.

2) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üretici birliklerinin tüzel kişilikleri üzerinden yapılan üretim faaliyetlerine yönelik olarak, Kararda belirtilen üretim konularında olmak ve yukarıda belirtilen teknik kriterleri karşılamak kaydıyla, tarımsal üretimin ve istihdamın arttırılması, tarımsal ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanması amacıyla geliştirecekleri projelerini ilgisine göre Bankaya veya TKK’ya sunarak kredi talebinde bulunabilirler. Kredi değerlendirmeleri Banka ve TKK’nın kendi usul ve esaslarına göre yapılır.

3) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üretici birliklerinin kendi üretim faaliyeti olmamakla birlikte, sadece ortakların/üyelerinin üretim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak toplu girdi alımına yönelik (gübre, yem, tohum, ilaç, mazot vb.) kredi talepleri bu kapsamda değerlendirilir. Ortaklarına/üyelerine düşük maliyetli girdi temin etmek üzere kredi talep edecek tarımsal amaçlı kooperatif ya da üretici birlikleri,  kredi başvurusunda temin edilecek girdileri satın alacak ortaklarının/üyelerinin isimleri ve alacakları tarımsal girdi miktarı ile bu girdilerin ilgili firmalardan satın alma ve ortaklarına/üyelerine satış fiyatlarını liste halinde yazılı ve elektronik ortamda, ilgisine göre Banka veya TKK’ya bildirir.

4) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üretici birliklerinin ortaklarının/üyelerinin kapasiteleri ile uyumlu olmak kaydıyla ortak sağım ünitesi (sağım makinesi/sistemi ve soğutma tankı alımı) ve süt analiz cihazı alımına yönelik kredi talepleri de bu kapsamda değerlendirilir. Bu amaçla kredi talep edecek tarımsal amaçlı kooperatif ya da üretici birlikleri, kredi başvurusunda ortak sağım ünitesinden yararlanacak ortaklarının/üyelerinin isimlerini ve sağmal hayvan varlıkları ile ilgili bilgileri yazılı bir liste halinde ilgisine göre Banka veya TKK’ya bildirir.

5) Çay ekicileri kooperatiflerinin, ortakları adına ilgili kayıt sistemi/belge dikkate alınarak belirlenen ekim alanlarına göre ihtiyaç duyulan çay üretimi ile ilgili girdi ihtiyaçlarının düşük maliyetli olarak karşılanması amacıyla işletme kredisi talepleri bu kapsamda değerlendirilir. Ortaklarına düşük maliyetli girdi temin etmek üzere kredi talep edecek çay ekicileri kooperatifleri,  kredi başvurusunda temin edilecek girdileri satın alacak ortaklarının/üyelerinin isimleri ve alacakları tarımsal girdi miktarı ile bu girdilerin ilgili firmalardan satın alma ve ortaklarına/üyelerine satış fiyatlarını liste halinde yazılı ve elektronik ortamda, ilgisine göre Banka veya TKK’ya bildirir.

6) Bu maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında kooperatiflere veya birliklere kredi kullandırılmış olması halinde ortaklarına/üreticilerine aynı girdiler için mükerrer kredi kullandırılmaz. Ancak, ortaklarının/üreticilerinin farklı bir ürün için aynı girdi teminine yönelik kredi taleplerinde bu fıkra uygulanmaz.

 

YATIRIM KONUSUNA GÖRE ÖNCELİKLİ İLLER

 

 1. Sütçü Ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak.
 2. Damızlık Düve Yetiştiriciliği: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muş, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Trabzon, Van, Yozgat.

 

 1. Büyükbaş Hayvan Besiciliği: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Şanlıurfa.
 2. Küçükbaş Hayvancılık: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.

 

Okunma Sayısı: 2710

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği © 2023

Yukarıöveçler Mh. Lizbon Cd. No:32/6 Çankaya / Ankara TEL:(0312) 438 48 48

Geliştirici ©